بیماری کروناعرضه محصولات با کیفیت افتخار ماست((کیفیت ما آقایی می کند))